ΦΕΚ 2892/Β/17.07.2020

  • 17 Ιουλίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ54/37249/2020

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου».(2)

Επιστροφή