ΦΕΚ 318/Δ/15.06.2020

  • 16 Ιουνίου 2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/75466/1456

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στα Ο.Τ. Γ823-Γ824.(2)

Επιστροφή