ΦΕΚ 2702/Β/02.07.2020

  • 02 Ιουλίου 2020

Απόφ. 68030

Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.(1)

Επιστροφή