ΦΕΚ 3250/Β/09.08.2017

  • 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 35088

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 171914/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 3072) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος IV της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β'21), όπως εκάστοτε ισχύει.(2)

Επιστροφή