ΦΕΚ 2316/Β/15.06.2020

  • 15 Ιουνίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992

Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και του Πίνακα χωροθέτησης του Παραρτήματος της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων ’’Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών’’» (Β΄ 436). (1)

Επιστροφή