ΦΕΚ 2341/Β/16.06.2020

  • 16 Ιουνίου 2020

Απόφ. 79676

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64993/13431/5.9.2011 (Β΄ 2183) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανι- σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου. (4)

Επιστροφή