ΦΕΚ 2262/Β/12.06.2020

  • 12 Ιουνίου 2020

Απόφ. 60732

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων υπ’ αρ. 294 μέχρι και 298 που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρ- τήματος Β΄ του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).(1)

Επιστροφή