ΦΕΚ 3246/Β/04.08.2017

  • 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 34768

Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149).(4)

Επιστροφή