ΦΕΚ 2076/Β/30.05.2020

  • 01 Ιουνίου 2020

Απόφ. Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.(1)

Επιστροφή