ΦΕΚ 2073/Β/30.05.2020

  • 31 Μαΐου 2020

Απόφ. 12730 ΕΞ 2020

Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). (1)

Επιστροφή