ΦΕΚ 1937/Β/20.05.2020

  • 21 Μαΐου 2020

Απόφ. 50095

Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.(1)

Επιστροφή