ΦΕΚ 1703/Β/06.05.2020

  • 06 Μαΐου 2020

Απόφ. 60288

Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4407/2016.(2)

Επιστροφή