ΦΕΚ 1665/Β/04.05.2020

  • 04 Μαΐου 2020

Απόφ. 43574

Τροποποίηση της 64993/13431/5.9.2011 (Β΄ 2183) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου. (5)

Επιστροφή