ΦΕΚ 192/Δ/22.04.2020

  • 23 Απριλίου 2020

Απόφ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στην 7447/19/17-2-2020 απόφαση του Υφυπουρ- γού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 113/Δ΄/ 10-3-2020, στη σελίδα 1272 προστίθεται ο ένας χάρτης με στοιχεία από το Ελληνικό Κτηματολόγιο με σημειωμένη τη θέση του κτιρίου στο Λαιμό του Δήμου Πρεσπών, ως εξής:(1)

Επιστροφή