ΦΕΚ 191/Δ/22.04.2020

  • 23 Απριλίου 2020

Απόφ. 1326

Καθορισμός χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη και ειδικών όρων για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δη- μοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Κατταβιάς του Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου.(3)

Επιστροφή