ΦΕΚ 1562/Β/24.04.2020

  • 24 Απριλίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/36530/398

Τροποποίηση του άρθρου 13 και του παραρτήματος VI της αριθ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (Β΄ 2878/2014 και Β΄ 3142/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(1)

Επιστροφή