ΦΕΚ 1528/Β/22.04.2020

  • 22 Απριλίου 2020

Απόφ. 9208 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν.4305/2014)».(2)

Επιστροφή