ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020

  • 08 Μαΐου 2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή