ΦΕΚ 1195/Β/07.04.2020

  • 07 Απριλίου 2020

Απόφ. 474/92444

Μεθοδολογία προγραμματισμού επίσημων ελέγχων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων και σε επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95) - Αξιολόγηση κινδύνου και κατάταξή τους σε βαθμό επικινδυνότητας.(4)

Επιστροφή