ΦΕΚ 1187/Β/07.04.2020

  • 07 Απριλίου 2020

Απόφ. 27609 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της 2/21379/0094/04-04-2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β΄ 448), όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή