ΦΕΚ 1270/Β/09.04.2020

  • 09 Απριλίου 2020

Απόφ. 37445

Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75).(1)

Επιστροφή