ΦΕΚ 1303/Β/11.04.2020

  • 11 Απριλίου 2020

Απόφ. Α.1081

Τροποποίηση των ημερομηνιών αναστολής των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α’).(1)

Επιστροφή