ΦΕΚ 1384/Β/14.04.2020

  • 14 Απριλίου 2020

Απόφ. Δ.15/Δ’/οικ.13937/337

Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».(1)

Επιστροφή