ΦΕΚ 3223/Β/23.08.2017

  • 19 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 152008

Τροποποίηση της αριθ. 2464/23-2-2012 απόφα-σής μας (ΦΕΚ 781/Β'/2012) που αφορά την έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου Θάσου.(1)

Επιστροφή