ΦΕΚ 149/Δ/03.04.2020

  • 03 Απριλίου 2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/373342/6719

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. Γ΄1288.(2)

Επιστροφή