ΦΕΚ 1068/Β/27.03.2020

  • 27 Μαρτίου 2020

Απόφ. 22334/9640

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».(3)

Επιστροφή