ΦΕΚ 1062/Β/27.03.2020

  • 27 Μαρτίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28729/1081

Συγκρότηση των Επιτροπών: α) Επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί και β) Εξέτασης Ενστάσεων, κατ’ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29-05-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2172), όπως ισχύουν.(1)

Επιστροφή