ΦΕΚ 91/Α/01.05.2020

  • 02 Μαΐου 2020

Απόφ. Πράξη 11 της 29.4.2020

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων.(1)

Επιστροφή