ΦΕΚ 829/Β/12.03.2020

  • 13 Μαρτίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ07/16297/2020

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών: «Μελέτη Κτηριακών Υποδομών, Η/Μ Εγκαταστάσεων και λοιπών Έργων Υπο- δομής για την πλήρη λειτουργία του Νέου Λιμένα Καβάλας ’’ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’’».(5)

Επιστροφή