ΦΕΚ 546/Β/20.02.2020

  • 21 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 260/2020

Τροποποίηση της 204/2020 απόφασης ΡΑΕ με θέμα: «Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149)».(1)

Επιστροφή