ΦΕΚ 86/Α/25.04.2020

  • 25 Απριλίου 2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4684

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή