ΦΕΚ 74/Α/27.03.2020

  • 27 Μαρτίου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4681

Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή