ΦΕΚ 503/Β/19.02.2020

  • 19 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 1176

Τροποποίηση της 13011/28-6-2013 (ΦΕΚ 1708/Β΄/2013) απόφασης όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 15207/20-9-2017 (ΦΕΚ 3624/Β΄/2017), 25680/18/24-1-2019 (ΦΕΚ 321/Β΄/2019) και 1995/20-2-2019 (ΦΕΚ 667/Β΄/2019) όμοιες σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Νέ-στου Ν. Καβάλας. (2)

Επιστροφή