ΦΕΚ 492/Β/19.02.2020

  • 19 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην 11090/21.01.2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 83/24.01.2020 (τ.Β΄).(3)

Επιστροφή