ΦΕΚ 433/Β/12.02.2020

  • 12 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 17012

Τροποποίηση της αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργικής απόφασης «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.(1)

Επιστροφή