ΦΕΚ 57/Δ/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 6250

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 688 στην περιοχή «Σκ'ρκα - Άγιο Νικάνορα».(1)

Επιστροφή