ΦΕΚ 373/Β/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 15739

Τροποποίηση της 71701/14986/29.08.2011 (Β΄ 2128) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας.(1)

Επιστροφή