ΦΕΚ 343/Β/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/314/2020

Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και κωδικοποίηση αυτού.(1)

Επιστροφή