ΦΕΚ 26/Α/07.02.2020

  • 07 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. Πράξη 1 της 30-1-2020

Tροποποίηση της αριθμ. 52/23-12-2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή»

Επιστροφή