ΦΕΚ 30/Δ/30.01.2020

  • 31 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 285671/19

Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το αρθ. 35 του ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού «Κρήνες», Δήμου Βέλου Βόχας Νο- μού Κορινθίας. (2)

Επιστροφή