ΦΕΚ 57/Β/21.01.2020

  • 21 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 438

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.(1)

Επιστροφή