ΦΕΚ 220/Β/03.02.2020

  • 03 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123422/4289

Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 «Επαναπροσδιορισμός κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, καθορισμός των Τιμών Αναφοράς σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4414/ 2016 και καθορισμός του Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4414/ 2016» (ΦΕΚ Β’/1021, ΑΔΑ: ΩΕΓ64653Π8-91Γ).(3)

Επιστροφή