ΦΕΚ 172/Β/30.01.2020

  • 30 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112

Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει. (1)

Επιστροφή