ΦΕΚ 4923/Β/31.12.2019

  • 02 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. Γ.Π./Δ12/οικ. 60994/1841

Χορήγηση προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 14 της με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1136).(1)

Επιστροφή