ΦΕΚ 4922/Β/31.12.2019

  • 03 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/122670/4245

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.03.2019 «Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμός των υποχρεώσεων, του πλαισίου λειτουργίας του και των χρεώσεων που επιβάλει για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1020 Β΄).(2)

Επιστροφή