ΦΕΚ 4918/Β/31.12.2019

  • 03 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 7000/1/20/1-ζ

Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στους Φορείς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο δ’ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.(2)

Επιστροφή