ΦΕΚ 4750/Β/23.12.2019

  • 24 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 3700/3

Εξουσιοδότηση Προέδρου του Τ.Π. και Δανείων ή του αναπληρωτή Προέδρου να ασκεί αρμοδιότητες Διατάκτη και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού, για δημόσιες συμβάσεις, προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και λοιπές δαπάνες μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι, μέχρι 74.400,00€.(3)

Επιστροφή