ΦΕΚ 4964/Β/31.12.2019

  • 13 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/709353/23658/3308/425

Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Δ21/209/Φ.Α21 (ΦΕΚ719/Β’/01-03-2019) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ», αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών.».(3)

Επιστροφή