ΦΕΚ 799/Δ/30.12.2019

  • 31 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 18999

Τροποποίηση και καθορισμός των ορίων της 33233/31-3-1927 (ΦΕΚ 27/8-4-1927 τ. Β΄) απόφασης αναδάσωσης του Υπουργού Γεωργίας, στην περιοχή κείμενη άνωθεν της πόλης Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας.(1)

Επιστροφή