ΦΕΚ 4874/Β/30.12.2019

  • 31 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 134068

Τροποποίηση της 118699/31-10-2017 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016».(2)

Επιστροφή